Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Strona główna / Ochrona środowiska

Przepisy, których celem jest ochrona środowiska, w mniejszym lub większym stopniu dotyczą każdego. Oddziałują na nasze postępowanie w działalności biznesowej i życiu prywatnym.

Oferta Kancelarii skierowana jest do wszystkich, którzy poszukują pomocy prawnej w sprawach obejmujących niżej wskazane obszary.

Poniżej znajdują się przykładowe zagadnienia.

 • Ochrona środowiskaSprawdź
  • obszary ograniczonego użytkowania
  • ochrona przed hałasem
  • dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
  • odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenneSprawdź
  • uchwalanie i zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
  • roszczenia właścicieli w związku z uchwaleniem planu miejscowego
  • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Ochrona przyrodySprawdź
  • zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  • obszary Natura 2000
  • obowiązki i zakazy zawarte w ustawie o ochronie przyrody
  • odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta
 • Prawo wodneSprawdź
  • pozwolenia wodnoprawne
  • korzystanie z wód
  • strefy ochronne ujęć wodnych
  • obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
  • spółki wodne
 • Gospodarka odpadamiSprawdź
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów
  • obowiązki w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  • kontrola inspekcji ochrony środowiska
  • pozwolenia zintegrowane
  • postępowanie w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów
  • ewidencja odpadów i obowiązek jej prowadzenia
  • sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
  • składowanie i spalanie odpadów
  • odpady niebezpieczne
  • gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminy
  • regulacja działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
  • opakowania i odpady opakowaniowe
  • opłata produktowa
 • Utrzymanie czystości i porządku w gminachSprawdź
  • regulaminy
  • obowiązki właścicieli nieruchomości
  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminy
  • regulacja działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
 • EmisjeSprawdź
  • pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
  • ochrona przed hałasem
  • dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
  • zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych
  • pozwolenia zintegrowane
  • raporty do KOBiZE
  • zasady przydziału uprawnień do emisji
  • aukcje uprawnień do emisji
 • Ochrona gruntów rolnych i leśnychSprawdź
  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej
  • roszczenia właścicieli nieruchomości a odpowiedzialność zakładów przemysłowych za grunty zdewastowane i zdegradowane oraz za obniżenie produkcji rolnej lub leśnej
  • obowiązek rekultywacji gruntów
 • Ocena oddziaływania na środowiskoSprawdź
  • postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • zasady oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000
  • karta informacyjna przedsięwzięcia
  • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • ponowna ocena oddziaływania
  • analiza porealizacyjna
 • Dostęp do informacji o środowiskuSprawdź
  • wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  • prawo do odmowy udostępnienia informacji
  • skargi na decyzje o odmowie udostępnienia informacji
 • Ustawa o lasachSprawdź
  • pierwokup gruntów leśnych przy sprzedaży nieruchomości, brak zawiadomienia nadleśniczego a nieważność czynności
  • umowy i oświadczenia ustanawiające służebności drogowe i służebności przesyłu na nieruchomościach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych
  • sieci telekomunikacyjne – warunki dostępu i umowy o dostęp
 • Prawo łowieckieSprawdź
  • odszkodowania za szkody łowieckie
 • Zapobieganie i naprawa szkód w środowiskuSprawdź
  • obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska do podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych
  • postępowania przed organami ochrony środowiska
 • Prawo geologiczne i górniczeSprawdź
  • koncesje
  • odpowiedzialność za szkody górnicze
  • własność górnicza, użytkowanie górnicze
  • roszczenie o korzystanie z cudzych nieruchomości
  • wykup nieruchomości
 • Baterie i akumulatorySprawdź
  • wprowadzanie do obrotu
  • zbieranie, przetwarzanie, recykling i unieszkodliwianie
  • obowiązki i opłaty
 • Recykling pojazdówSprawdź
  • obowiązki przedsiębiorców
 • Efektywność energetycznaSprawdź
  • białe certyfikaty – pozyskanie, umarzanie, prawa majątkowe
  • opłata zastępcza
  • obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa