O mnie

O mnie

Strona główna / O mnie

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W 2012 r. ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a następnie w latach 2013-2015 odbyłem aplikację radcowską.

Mam ponad dziewięcioletnie doświadczenie w obszarze prawnym TAURON Dystrybucja S.A. oraz równoległe trzyletnie doświadczenie w zewnętrznej kancelarii prawnej.

Z wykorzystaniem praktycznego podejścia powstawała moja praca magisterska, którą poświęciłem instytucji służebności przesyłu z pierwszych lat jej funkcjonowania w obrocie prawnym. Analizowałem również ujęcie tej instytucji w ustawie o lasach, jak też próby jej wykorzystania w kolejnych projektach ustawy o korytarzach przesyłowych.

W ramach zadania regulacji urządzeń Operatora Systemu Dystrybucyjnego na nieruchomościach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, koordynuję zawieranie umów ustanowienia służebności przesyłu z nadleśnictwami należącymi do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Posiadam bogate doświadczenie w obszarze procedury administracyjnej i szeroko pojętego prawa administracyjnego. Uczestniczyłem w prowadzeniu wielu postępowań administracyjnych, m.in. z zakresu:

  • prawa ochrony środowiska (oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzje nakładające kary),
  • zagospodarowania przestrzennego (lokalizacje inwestycji celu publicznego),
  • prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, zgłoszenia),
  • nadzoru budowlanego (tzw. samowole budowlane, utrzymanie budowli w należytym stanie),
  • administracji architektoniczno-budowlanej (wznowienie postępowań, stwierdzenie nieważności decyzji),
  • prawa wodnego (pozwolenia wodnoprawne, posadowienie elementów sieci w obszarze cieków i urządzeń wodnych),
  • gospodarki nieruchomościami (wywłaszczenia, aktualizacje opłat za użytkowanie wieczyste),
  • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),
  • ustawy o drogach publicznych (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Zajmuję się ponadto zagadnieniami związanymi z prawną regulacją nieruchomości sieciowych oraz kompleksową obsługą roszczeń dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomościach osób trzecich.

Biorę udział w przygotowaniu, aneksowaniu i opiniowaniu umów dotyczących nieruchomości oraz związanych z działalnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Doradzałem w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, obszarów ograniczonego użytkowania, obszarów Natura 2000, gospodarki wodnościekowej, czy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Uczestniczyłem w analizach due diligence zarówno w sferze prawnej, jak i w odniesieniu do nieruchomości.

Opiniowałem projekty wewnętrznych aktów normatywnych oraz projekty ustaw dotyczących przepisów z zakresu inwestycji i regulacji w obszarze dystrybucji energii elektrycznej.

Posiadam również duże doświadczenie w negocjacjach z właścicielami nieruchomości, w szczególności w sytuacjach spornych.

W 2016 r. roku ukończyłem kurs zarządcy nieruchomości.

Władam językiem angielskim.